Page 1 of 1

ให้ ให้ขาด

Posted: Mon Dec 31, 2018 12:42 pm
by P
การสละสิ่งของแก่บุคคลอื่นผู้ให้หรือทายกควรวางกำลังใจให้ถึงพร้อมทั้งสามกาลและตัดเยื่อใยในสิ่งนั้นเสียเพราะว่าการให้เป็นการละความยึดมั่นก่อนแล้วจึงบรรเทาโลภะ ไม่ว่าในอนาคตผู้รับจะนำสิ่งนั้นไปใช้อย่างไรหรือมอบให้ผู้อื่น ทายกพึงหนักแน่นเเละยินดีว่าสิ่งที่สละออกไปได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกหลายทอดนั่นเอง ดังเช่นผู้มีปัญญาเมื่อให้สิ่งใดแล้วไม่ทำอาการยึดติด ผู้รับจะทำประการใดก็ย่อมยินดี เพราะการยึดมั่นในสิ่งที่สละแล้วเป็นทุกข์กว่าการไม่ให้เสียเลย และการยึดติดกับสิ่งใดมากๆ จวบจนวาระสุดท้ายอาจส่งผลให้ถึงทุกคติ กำลังใจนี้ยังเป็นความหมายของบารมีคือการที่เราจะกระทำสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยบารมีหรือกำลังใจอย่างเช่นการบริจาคลูกเมียหรือสละชีวิตเพื่อส่วนรวม ก็สำเร็จได้ด้วยบารมีอันหนักแน่น