ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

Post by P » Mon Dec 10, 2018 1:34 pm

หลักที่หยั่งลงเพื่อความมั่นคงแห่งศาสนา เพื่อยังศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิด เพื่อทำศรัทธาที่เกิดแล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไป มีสองหลักรวมกับผลอีกหนึ่งจึงกลายเป็นสามยั่งลงเป็นฐานมั่นคงจะขาดสิ่งหนึ่งสิงใดไม่ได้เนื้องจากว่าจะกลายเป็นต้นเหตุเเห่งความคลอนแคลน ทั้งหมดเป็นกิจในศาสนานี้อย่างแท้จริงที่องค์สมเด็จพระภควันต์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนให้ภิกษุได้ขวนขวาย ประการแรกคือปริยัติ การเรียนข้อวัตรปฏิบัติ ทั้งธรรมและวินัยเพื่อป้องกันตัวจากเหล่ามิจฉาทิฏฐิและอบายถือเป็นกิจประการแรกของภิกษุ การสัก เสก เลข ยัน หาใช่กิจไม่ แต่ถ้าทำเพื่อยังศาสนกิจให้สำเร็จยังพออนุโลม แต่ในบางแห่งมีการเปิดโอกาสให้นายทุนเข้ามาหาผลประโยชน์จากวัดในด้านวัตถุมงคลอย่างชัดเจน หรือการทำเพื่อนำประโยชน์เข้าตัวซึ่งเต็มไปด้วยความโลภ อย่างนี้หาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยมีแต่ลวงโลกลวงตนเมื่อดับสังขารไปเป็นอันหวังได้อย่างเดียว ในยุคก่อนนั้นปริยัติคือการเรียนธรรมวินัยรวมถึงคัมภีร์ต่างๆ เพื่อสาธยายและสั่งสอนเหล่าคฤหัส ตามความชอบและกำลังปัญญาของตน แต่ควรเรียนในส่วนแรกด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้แล้วนั่นเอง ปริยัตินี้เปรียบเสมือนแผนที่ให้รู้ว่าควรดำเนินไปอย่างไรมิให้มีโทษถูกธรรมถูกวินัย ธรรมดานายเรือผู้ชำนาญใช้ดวงดาวและเข็มทิศในการกำหนดเส้นทางไปยังจุดหมายโดยสวัสดิภาพ ภิกษุผู้บวชใหม่ยังไม่สามารถรักษาตนให้อยู่รอดก็เช่นกันพึงศึกษาข้อห้าม ข้อควรละ และข้อปฏิบัติให้มั่นเหมาะ ดังจะเห็นได้ในปัจจุบัน พระบางส่วนบวชเมื่อแก่หรือว่ายากสอนยากไม่ใส่ใจศึกษา ปฏิบัติผิดเป็นที่ครหาของผู้คน และอีกบางส่วนไม่ใส่ใจศึกษาจากครูบาอาจารย์ทำสิ่งต่างๆ ตามความเห็นของตนซึ่งมักเจือด้วยกิเลสอันโสมมไม่ยังศรัทธาใหม่ให้เกิด ทั้งยังศรัทธาที่มีให้ตกไปมีเพียงคนเบาปัญญาที่คล้อยตาม

ประการที่สองปฏิบัติ ข้อนี้สำคัญมาก กิจในศาสนาหามีประการเดียวไม่ที่สำคัญนอกจากการเล่าเรียนแล้ว การปฏิบัติก็สำคัญอย่างไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การเรียนด้านปฏิบัติในอดีตนั้นเรียบง่ายแล้วมุ่งสู่ป่าหรือสถานที่สัปปายะด้วยคน สถานที่ บิณฑบาต แล้วปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ละทิฏฐิ รักษาศรัทธากับปัญญาให้สมดุล แต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าบางกลุ่มบางคนทำผิดทางคือเพิ่มการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ควร สุดท้ายล้มไม่เป็นท่า ดังนั้นสิ่งสำคัญคือลดมานะทิฏฐิ ถอดถอนความเป็นตัวกูของกู พูดนั้นแสนง่ายแต่ปฏิบัติยากแสนยาก ผู้ที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพึงระลึกไว้เสมอว่าการสั่งสมสตินับกันที่เสียววินาที ซึ่งความฟุ้งซ่านก็มีได้ในเสียววินาทีเช่นกันรวมถึงมรรคผลด้วยนั่นเอง

ปฏิเวธ สิ่งนี้เป็นผลจากกิจทั้งสองประการข้างต้น เป็นความงอกงาม ธรรมดาเพชรหรืออัญมณีนั้นเริ่มแรกมิได้ส่องประกายสวยงามเลยเป็นเพียงแก้วผลึกสีหม่น การเจียหรือขัดเกลาให้งดงามนั้นแสนยากเริ่มตั้งแต่วางแผนศึกษาว่าจะได้เหลี่ยมไหนบ้างแล้วนำตัวเลือกที่ดีที่สุดมาเจียด้วยช่างมือจนสำเร็จเป็นเพชรยอดมงกุฎที่ทุกคนต่างปราถนาด้วยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น อริยะบุคคลผู้เสร็จกิจแล้วก็เปรียบได้ด้วยอาการที่หาได้ยากฉะนั้นเช่นกัน
Attachments
ทางสายเดียว.jpeg
ทางสายเดียว.jpeg (111.94 KiB) Viewed 153 times
ทางสายเดียว.jpeg
ทางสายเดียว.jpeg (111.94 KiB) Viewed 153 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply