Page 1 of 1

สายไหน

Posted: Sun Dec 30, 2018 5:03 pm
by P
การปฏิบัติภาวนามีหลายแบบให้เราเลือกใช้ตามจริตของแต่ละคน อันที่จริงก็เหมือนการลากดินสอจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเสมอไปหรืออาจจับดินสอแล้วขยับกระดาษซะเองยังได้ ความหลากหลายด้วยวิธีการแต่สุดท้ายก็เพื่อจุดหมายเดียวกัน ทว่าคนมีมานะจัดกลับมองว่าวิธีของตนดีที่สุดซึ่งไม่ผิดอะไรมากนัก แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เขามองว่าวิธีอื่นๆไม่ดีการที่เขาคิดเช่นนี้ผิดมาก เพราะว่าเมื่อมีความเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบ ย่อมเกิดจากอคติที่เปี่ยมไปด้วยอัตตา ซึ่งการปฏิบัติทั้งหมดล้วนสอนให้ลดตัวลดตน แต่เขากลับนอกคำครูได้อย่างแนบเนียนด้วยอำนาจกิเลสโดยไม่รู้ตัว เช่นนี้แล้วจึงถือว่าปฏิบัติผิด คือผิดที่ตัวของเขาเองหาใช่ที่รูปแบบไม่ ยังมีคนอีกมากที่นำเอาชื่อครูบาร์อาจารย์มากล่าวอ้างว่าตนปฏิบัติอยู่ในสายของท่านโดยไม่เข้าใจแก่นแท้โดยลืมไปว่าวิธีการทั้งหมดล้วนจัดเข้าในกรรมฐาน 40 เป็นแต่เพียงปรับตามความเหมาะสมซึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงจำแนกเพื่อให้เข้ากับจริตของแต่ละคน และอีกเช่นเคยความคิดอย่างนี้ก็มีผลเสียดังที่กล่าวในข้างต้นเช่นกัน