อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

ขยายเนื้อความโดยสังเขป พอเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจ
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

Post by P » Sun Dec 16, 2018 2:24 pm

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต
อรหโต สมฺมา
สมฺพุทฺธสฺส

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี
ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.
ณ บัดนี้ อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยการชนะตน เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนทั้งหลายที่มาประชุนกันในวันนี้ ด้วยหวังอมตธรรมประการใดประการหนึ่ง

ตนในที่นี้คือจิต ตัวรับรู้และแสดงอาการตอบสนองต่างๆ ในรูปของอารมณ์หรือกิเลส มันคอยบงการเราเยี่ยงทาสผู้ซื่อสัตย์ให้ก่อเวรกรรมตามปราถนาด้วยเศษเสี้ยวแห่งความสุขแล้วลงท้ายด้วยหยาดน้ำตาที่สามารถท่วมทับมหาสมุทรทั้งสี่ทิศได้ แรกเริ่มนั้นจิตล้วนผ่องใสแต่ถูกฉาบทาให้เศร้าหมองจากสังสารวัฏ การไถ่ถอนตนมีเพียงการชนะต่อกิเลสเหล่านี้อันเป็นเหตุดับทุกข์ เพราะว่าการชนะบุคคลอื่นกลับเป็นเหตุก่อเวรซึ่งมีแต่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนจอมทัพที่ยังอริราชศัตรูให้หมอบลงแทบบาท เมื่อเวลาผ่านไปซักวันหนึ่งประเทศของเขาก็จะถูกทำลายเฉกเช่นเดียวกันด้วยว่าธรรมดาโลกนี้ไม่มีผู้ครอบครองอย่างแท้จริงเป็นเพียงแค่ผัดเปลี่ยนกันเท่านั้น แต่การต่อสู้กับจิตนี้เป็นการต่อสู้ภายในเพื่อดับระงับเวรกรรมทั้งมวล ไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย ทว่าสงครามนี้กลับยาวนานและโหดร้ายกว่าครั้งไหนๆ เพราะว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาข้ามภพชาติไม่มีวันจบ แต่เมื่อไรที่สงครามนี้จบลง ความทุกข์ทั้งปวงย่อมมลายไป จิตนั้นย่อมประภัสสร ไม่ต้องกลับมาสู่แดนทุกข์อีก

ด้วยเหตุนั้นการชนะตนจึงเป็นการประเสริฐเพราะจบในตัวมันเองคือพระนิพพาน ส่วนการต่อสู้ภายนอกนั้นมีแต่จะบานปลายเรื่อยไปหามีจุดสิ้นสุดไม่ ทว่าการต่อสู้ภายนอกนั้นไม่สามารถเทียบการต่อสู้ภายในคือตนเองได้เลยทั้งเวลาและความโหดร้ายอันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิต เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์มากมายกว่าทุกสงคราม แต่เมื่อมันจบลงด้วยชัยชนะของเรา นั่นคือการยุติอย่างแท้จริง

อนึ่งบุญกุศลนี้จงเป็นปฏิพรย้อนกลับให้คณะเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานทุกคนทุกตน เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปราถนานั้นๆ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ สมมโนรถมุ่งมาดปราถนาทุกประการ

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้

เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ แล
Attachments
ชัยชนะ.jpeg
ชัยชนะ.jpeg (47.09 KiB) Viewed 270 times
ชัยชนะ.jpeg
ชัยชนะ.jpeg (47.09 KiB) Viewed 270 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply