Page 1 of 1

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

Posted: Sun Dec 16, 2018 2:24 pm
by P
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต
อรหโต สมฺมา
สมฺพุทฺธสฺส

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี
ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.
ณ บัดนี้ อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยการชนะตน เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนทั้งหลายที่มาประชุนกันในวันนี้ ด้วยหวังอมตธรรมประการใดประการหนึ่ง

ตนในที่นี้คือจิต ตัวรับรู้และแสดงอาการตอบสนองต่างๆ ในรูปของอารมณ์หรือกิเลส มันคอยบงการเราเยี่ยงทาสผู้ซื่อสัตย์ให้ก่อเวรกรรมตามปราถนาด้วยเศษเสี้ยวแห่งความสุขแล้วลงท้ายด้วยหยาดน้ำตาที่สามารถท่วมทับมหาสมุทรทั้งสี่ทิศได้ แรกเริ่มนั้นจิตล้วนผ่องใสแต่ถูกฉาบทาให้เศร้าหมองจากสังสารวัฏ การไถ่ถอนตนมีเพียงการชนะต่อกิเลสเหล่านี้อันเป็นเหตุดับทุกข์ เพราะว่าการชนะบุคคลอื่นกลับเป็นเหตุก่อเวรซึ่งมีแต่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนจอมทัพที่ยังอริราชศัตรูให้หมอบลงแทบบาท เมื่อเวลาผ่านไปซักวันหนึ่งประเทศของเขาก็จะถูกทำลายเฉกเช่นเดียวกันด้วยว่าธรรมดาโลกนี้ไม่มีผู้ครอบครองอย่างแท้จริงเป็นเพียงแค่ผัดเปลี่ยนกันเท่านั้น แต่การต่อสู้กับจิตนี้เป็นการต่อสู้ภายในเพื่อดับระงับเวรกรรมทั้งมวล ไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย ทว่าสงครามนี้กลับยาวนานและโหดร้ายกว่าครั้งไหนๆ เพราะว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาข้ามภพชาติไม่มีวันจบ แต่เมื่อไรที่สงครามนี้จบลง ความทุกข์ทั้งปวงย่อมมลายไป จิตนั้นย่อมประภัสสร ไม่ต้องกลับมาสู่แดนทุกข์อีก

ด้วยเหตุนั้นการชนะตนจึงเป็นการประเสริฐเพราะจบในตัวมันเองคือพระนิพพาน ส่วนการต่อสู้ภายนอกนั้นมีแต่จะบานปลายเรื่อยไปหามีจุดสิ้นสุดไม่ ทว่าการต่อสู้ภายนอกนั้นไม่สามารถเทียบการต่อสู้ภายในคือตนเองได้เลยทั้งเวลาและความโหดร้ายอันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิต เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์มากมายกว่าทุกสงคราม แต่เมื่อมันจบลงด้วยชัยชนะของเรา นั่นคือการยุติอย่างแท้จริง

อนึ่งบุญกุศลนี้จงเป็นปฏิพรย้อนกลับให้คณะเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานทุกคนทุกตน เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปราถนานั้นๆ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ สมมโนรถมุ่งมาดปราถนาทุกประการ

รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้

เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ แล