Search found 26 matches

by Quantum
Sat Sep 15, 2018 11:28 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ครูที่ดีที่สุดคือตน
Replies: 0
Views: 206

ครูที่ดีที่สุดคือตน

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก การเข้าใจธรรมที่ฟังจากพระพุทธเจ้ายิ่งยากขึ้นไปเป็นลำดับ ด้วยว่าการเดินทางท่องเที่ยวอันหาจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดไม่พบนี้ จะมีซักกี่ครั้งซึ่งได้พบกับมิตรผู้เป็นปราชญ์ เป็นครูของปวงสัตว์ผู้ยังไม่ถึงฝั่ง ดังนั้นในระหว่างที่ยังไม่พบท่านเหล่านี้ มีเพียงเราเท่านั้นที่อยู่กับตนเองตลอด...
by Quantum
Tue Sep 11, 2018 1:51 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ผู้ที่ว่ายากที่สุดคือตน
Replies: 0
Views: 418

ผู้ที่ว่ายากที่สุดคือตน

จิตนี้มีปกติโลดโผนคือไม่อยู่กับที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา คอยรับและตอบสนองอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบด้วยเหตุที่มันถูกปล่อยให้ท่องเทียวมานานโดยไม่มีการควบคุมที่ดีพอ ดังนั้นเมื่อถูกจับตามองจึงเกิดการดิ้นรนซัดส่ายเพราะไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นอิสระในแบบของมันคืออิสระในการเสพอาการต่างๆ ตามชอบใจนั่นเอง การสั่งสอ...
by Quantum
Tue Sep 11, 2018 1:23 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ใกล้เกินมอง
Replies: 0
Views: 149

ใกล้เกินมอง

การแสวงหาตนหรือแสวงหาผู้อื่นประเสริฐกว่ากัน เป็นพระดำรัสตรัสถามแก่มานพกลุ่มใหญ่ผู้กำลังตามหาหญิงงามเมืองผู้ลักเอาเครื่องประดับมีค่าของเพื่อนในกลุ่มไป โดยปกตินั้นบุคลมักมองไปยังผู้อื่นในลักษณะเพ่งโทษเพื่อให้ตนเองดูสูงขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเลย เพราะว่าบุคคลจะผ่องใสหรือเศร้าหมองล้วนเกิ...
by Quantum
Mon Sep 10, 2018 3:52 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ของกู
Replies: 0
Views: 139

ของกู

ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริง แม้จะพิจารณาได้เช่นนี้แต่ว่า ในเมื่อเกิดมาแล้วย่อมปราถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้น แรกเริ่มทำเพื่อกินคือตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่ออิ่นเอมจนเป็นความมั่นคงเป้าหมายต่อไปจึงเป็นกาม คือทำเพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจอันเกินความจำเป็นในการดำรงชีวิต และท้ายสุดคือเกีย...
by Quantum
Mon Sep 10, 2018 2:50 am
Forum: พุทธศาสนสุภาษิต
Topic: อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุกฺขถ
Replies: 0
Views: 206

อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุกฺขถ

อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุกฺขถ ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร. ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท คอยรักษาจิต ของตน, จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างที่ตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น. (พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๕๘. ชื่อว่าความประมาทมีการระลึกในสิ่งที่ไม่ควรเช่นคิดว่าชีวิตนี้สุขนัก สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ มีวั...
by Quantum
Mon Sep 10, 2018 2:03 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: บอดแต่ต้น
Replies: 0
Views: 85

บอดแต่ต้น

การที่เราทราบว่าสีเขียวเป็นเช่นไร สีฟ้าเป็นอย่างไรได้นั้นเป็นเพราะเคยเห็นและถูกสอนมาก่อนนั่นเองจึงสามารถแยกแยะได้ถึงความแตกต่าง แต่ผู้ซึ่งบอดมาแต่กำเนิดนั้น ย่อมไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ไม่ใช่ว่าเขาโง่เขลา เพียงแต่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่า สีนั้นๆ มีลักษณะเป็นเช่นไร เข้าใจแต่เพียงความมืดมิด แต่ก็นั่น...
by Quantum
Sat Sep 08, 2018 5:35 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: เส้นด้าย
Replies: 0
Views: 85

เส้นด้าย

ไหม หรือเส้นด้ายนั้นเริ่มแรกหลังจากผ่านกระบวนการผลิตแล้วมักอยู่ในรูปของม้วนด้ายซึ่งมีค่าตามชนิดและประเภท เปรียบกับต้นทุนที่แต่ละคนได้รับมาจากบุญบารมีแต่ปางก่อน ต่อมาการที่จะทำให้เส้นไหมเหล่านี้มีค่าได้ด้วยการนำมาถักทอด้วยช่างฝีมือ ยิ่งลวดลายสลับซับซ้อนมากเพียงไรยิ่งมีคุณค่ามากเพียงนั้น เฉกเช่นกับบุค...
by Quantum
Sat Sep 08, 2018 5:15 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: จบที่ใจ
Replies: 0
Views: 83

จบที่ใจ

อายตนะภายนอกมี รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ กระทบเข้ากับอายตนะภายในคือประสาทสัมผัสมีตาเป็นต้นจากนั้นส่งเข้าประมวลผลว่าเห็น ได้ยิน สัมผัส คือรู้อยู่ว่ามีการกระทบกันขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดจวบจนเข้าไปเทียบเคียงกับสัญญาเก่าตีความก่อนแล้วถึงเข้าใจในสิ่งนั้นและตอบสนองเป็นเวทนามีสุขทุกข์และอุเบกขาเป็...
by Quantum
Sun Sep 02, 2018 5:45 pm
Forum: พุทธศาสนสุภาษิต
Topic: อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
Replies: 0
Views: 88

อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต สุสีลา โหถ ภิกฺขโว

อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต สุสีลา โหถ ภิกฺขโว สุสมาหิตสงฺกปฺปา สจิตฺตมนุรกฺขถ. ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความดำริไว้ให้ดี คอยรักษาจิตของตน. (พุทฺธ) ที. มหา ๑๐/๑๔๒. ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย หรือความเสียหายประการต่างๆ แต่สำหรับภิษุนั้นคือประมาทในพระนิพพานมีการเว้นจากก...
by Quantum
Sun Sep 02, 2018 4:31 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ไตรลักษณ์
Replies: 0
Views: 89

ไตรลักษณ์

ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฏแห่งความไม่เที่ยงคือนิจจลักษณะ ชีวิตก็ดี ต้นไม้ก็ดี โลกนี้ก็ดี เมื่อเกิดขึ้นย่อมประสบกับความเปลี่ยนแปลงประการใดประการหนึ่ง คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยว่าจุดมุ่งหมายของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนเกิดมาเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ ดังนั้นแล้วมันจึงเจริญสู่วัยอ...