Search found 30 matches

by P
Wed Feb 13, 2019 5:50 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: เดรัจฉานวิชา
Replies: 0
Views: 234

เดรัจฉานวิชา

อวิชชาคือความไม่รู้ ส่วนวิชชาคือผลอันตรงกันข้ามซึ่งคลอดมาจากเหตุ เพื่อดับเหตุนั้นนั่นเอง ถ้าใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลกล้วนเกิดจากความไม่รู้เป็นพื้นฐานผ่านการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นสิ่งที่สั่งสอนกันมา แต่ก็ใช่ว่ามันจะสมบูรณ์เสียทั้งหมด เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนองค์ความรู้ย่อ...
by P
Mon Feb 11, 2019 4:07 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ผิดหวังก็ดี
Replies: 0
Views: 207

ผิดหวังก็ดี

คนเราล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง แต่บางส่วนหวังด้วยว่าไม่อาจทำปัจจุบันให้ดีได้เขาจึงไม่ต่างจากตอไม้แห้งที่ไม่มีวันงอกงามรอเวลาผุพังเผาไหม้เท่านั้น แต่เมื่อสิ่งนั้นถูกทำลายมันกลับเป็นต้นเหตุของความทุกข์คือทุกข์เพราะยังไม่ลงมือทำออย่างหนึ่ง ทุกข์เพราะไม่มีเป้าหมายหรือสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างหนึ่ง เมื่อเป็น...
by P
Mon Feb 11, 2019 3:14 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: บุญผ่อนบาป
Replies: 0
Views: 194

บุญผ่อนบาป

การทำบุญในโอกาสต่างๆ นั้นเป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าสามารถยังปีติให้เกิดขึ้นได้ แม้ระลึกขึ้นมาเมื่อใดก็เกิดความแช่มชื่น แต่ว่าในปัจจุบันยุคที่ผู้คนห่างจากคุณธรรม ทั้งไม่สนใจศึกษาด้วยสันดานที่สืบต่อมายังหยาบกระด้าง เมื่อทำการสิ่งใดมักนิยมความพอใจซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลมากกว่ากุศล เช่นจัดงานบุญเอิกเกริกด้วยเสี...
by P
Thu Feb 07, 2019 3:52 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: กรรมเป็นเผ่าพันธุ์
Replies: 0
Views: 189

กรรมเป็นเผ่าพันธุ์

สัตว์น้อยใหญ่ท่องเที่ยวไปด้วยผลกรรมของตน การกล่าวนี้มิได้กล่าวเพื่อให้ทอดธุระหมดอาลัยไม่กระทำสิ่งใด แต่กล่าวเพื่อให้ระวังต่อกรรมชั่วต่างๆ เหมือนผู้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ครั้นหมดบุญแล้วก็เคลื่อนสู่ภูมิตามแต่ผลที่สั่งสมไว้ หากบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกรรมดีอาจยังผลให้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์บ้าง คหบดีบ้าง ...
by P
Thu Feb 07, 2019 2:42 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: อารมณ์ชอบ เกลียด
Replies: 0
Views: 145

อารมณ์ชอบ เกลียด

การยึดติดกับอารมณ์ที่ประสบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ด้วยประการทั้งปวง เมื่อชอบใจย่อมเป็นเหตุให้ปราถนาและตกอยู่ในกระแสของสิ่งนั้นข้ามภพข้ามชาติเหมือนเศรษฐีผู้ฝังทรัพย์ไว้ เฝ้าคิดถึงสมบัตินั้นเนืองๆ ครั้นใกล้ตายอกุศลบดบังกุศลจึงต้องวนเวียนรักษาบริเวณนั้นด้วยอำนาจความหลงไม่สามารถเสวยผลกรรมดี...
by P
Mon Dec 31, 2018 12:47 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ศรัทธา ปัญญา
Replies: 0
Views: 181

ศรัทธา ปัญญา

สรรพสิ่งมีความสมดุลในตัวเอง ถ้าบางสิ่งงอกงามเกินพอดี ย่อมส่งผลต่อสิ่งอื่นๆ เป็นลูกโซ่ ผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าโดยไร้ซึ่งปัญญาก็เช่นกัน ในที่สุดก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของคนพาลและชักจูงลงขุมนรกได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าเขาสอนว่าจงเชื่อไม่ว่าจะทำสิ่งใดจงศรัทธา อีกประการคือปัญญาถ้าบุคคลมีปัญญามากจนเกินไปย...
by P
Mon Dec 31, 2018 12:45 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ของดี
Replies: 0
Views: 163

ของดี

ชื่อว่าของดีแล้วผู้ที่บารมียังอ่อนไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ล้วนต้องการ แต่ว่าของสิ่งนั้นถ้าว่าดี มันก็ดีในตัวของมันไม่สามารถยังผู้ครอบครองให้ดีตามได้ เหมือนผู้ที่แช่น้ำเท่านั้นจึงเปียกแต่ไม่สามารถทำให้ผู้ที่ติดตามไปด้วยที่มิได้ลงแช่ให้เปียก ไม่ว่าของดีประเภทใด้ถ้าผู้ครอบครองยังไม่เป็นคนดีก็ไม่ต่า...
by P
Mon Dec 31, 2018 12:42 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ให้ ให้ขาด
Replies: 0
Views: 164

ให้ ให้ขาด

การสละสิ่งของแก่บุคคลอื่นผู้ให้หรือทายกควรวางกำลังใจให้ถึงพร้อมทั้งสามกาลและตัดเยื่อใยในสิ่งนั้นเสียเพราะว่าการให้เป็นการละความยึดมั่นก่อนแล้วจึงบรรเทาโลภะ ไม่ว่าในอนาคตผู้รับจะนำสิ่งนั้นไปใช้อย่างไรหรือมอบให้ผู้อื่น ทายกพึงหนักแน่นเเละยินดีว่าสิ่งที่สละออกไปได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกหลายทอดนั่นเอ...
by P
Sun Dec 30, 2018 5:03 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: สายไหน
Replies: 0
Views: 168

สายไหน

การปฏิบัติภาวนามีหลายแบบให้เราเลือกใช้ตามจริตของแต่ละคน อันที่จริงก็เหมือนการลากดินสอจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเสมอไปหรืออาจจับดินสอแล้วขยับกระดาษซะเองยังได้ ความหลากหลายด้วยวิธีการแต่สุดท้ายก็เพื่อจุดหมายเดียวกัน ทว่าคนมีมานะจัดกลับมองว่าวิธีของตนดีที่สุดซึ่งไม่ผิดอะไรมากนัก ...
by P
Sun Dec 30, 2018 2:41 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: อธิษฐาน บารมี
Replies: 0
Views: 178

อธิษฐาน บารมี

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการอธิษฐานคือการขอ จึงเป็นเหตุให้มีการกราบไหว้วัตถุต่างๆ ที่ไม่มีแก่นสารเป็นแต่เพียงเชื่อตามกันมา จนกลายเป็นเหยื่อให้คนอีกกลุ่มที่เล็งเห็นประโยชน์จากความโง่และงมงายนี้สร้างรายได้มหาศาล นอกจากไม่เพิ่มพูนปัญญาแล้วยังเป็นเหตุตกต่ำ เพราะเมื่อความอยากอันเจือด้วยโลภะเกิดขึ้น กิเลสย่อมงอ...