ปูชากถา

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

ปูชากถา

Post by Quantum » Thu Aug 30, 2018 1:53 am

ขออภิวาทต่อพระผู้มีพระภาคจอมไตร ผู้เปี่ยมคุณ
ขอนมัสการพระธรรมเครื่องสั่งสอนนำสัตว์ออกจากวัฏฏะอันเปี่ยมด้วยทุกข์
ขอน้อบน้อมแต่พระสงฆ์ผู้พากเพียรละธุลีตลอดท่านผู้จบกิจทั้งปวง
น้อมเคารพคุณมารดาบิดา ครูอุปัชฌาจารย์ ตลอดถึงทุกท่านผู้มีอุปการทั้งปวง ทุกชาติภพ
ถ้ากรรมใดอันเป็นบุญ ขอท่านทั้งมวลตลอดถึงสัตว์ผู้ยังต้องเที่ยวไปทั้งหมดจงเป็นผู้มีส่วนในผลนั้น ขอความสุขในที่ทุกสถานจงมีในกาลทุกเมื่อ เทอญเราเป็นผู้ใหม่ ยังมีปัญญาเบาไม่แตกฉาน ด้วยประการดังกล่าวหากการชี้แจงอรรถ ชี้แจงธรรมในส่วนใด ไม่เป็นไปเพื่องอกงามหรือเจือด้วยอคคติจนบดบังธรรม แม้กระทั้งกล่าวผิด ขอท่านโปรดชี้นำเพื่อก่อประโยชน์สืบไป

ห้วงกาลเวลา.jpg
ห้วงกาลเวลา.jpg (104.22 KiB) Viewed 82 times
ห้วงกาลเวลา.jpg
ห้วงกาลเวลา.jpg (104.22 KiB) Viewed 82 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Tags:

Post Reply