ขายบุญ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

ขายบุญ

Post by Quantum » Sat Sep 01, 2018 3:56 pm

เมื่อไปวัดในวันสำคัญต่างๆ เสียงที่มักได้ยินคือการเรียกร้องเรี่ยรายให้ญาติโยมช่วยกันคนละบาทสองบาทเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่ในบางครั้งมันมากจนทำให้บางคนเลิกเข้าไปยังวัดแห่งนั้นเลยก็มี ส่วนคนบอกบุญนั้นก็จะเน้นย้ำถึงบุญที่ได้จากการถวายทาน แต่กลับไม่กล่าวถึงบุญใหญ่อีกสองประการหรือกล่าวแต่ส่วนน้อย นั่นคือศีลและภาวนา บุญใครทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ประโยคนี้ก็ถูกเช่นกัน แต่มักไม่อธิบายต่อว่า ทานนั้นเป็นเพียงบุญเบื้องต้นคือเป็นบาทอันเกิดจากการลดความยึดมั่นถือมั่นลง บุญที่ยิ่งขึ้นไปอีกมีอยู่ คือศีล เพราะการให้ทานเพียงบุคคลมีวัตถุทานก็สามารถให้ได้ แต่ศีลนั้นควบคุมกายและวาวจให้สงบเรียบร้อย ด้วยเหตุที่เป็นการควบคุมกายทวารและวจีทวารมิให้ก่อเวรซึ่งจัดเข้ากับพรหมวิหารได้ และยังมีผลให้จิตใจสงบหยั่งลงสู่สมาธีได้เร็ว เพราะไม่คิดทำร้ายหรือพยาบาทต่อผู้ใดนำไปสู่บุญขั้นสูงสุดคือภาวนา แต่ต้องเริ่มที่สมาธิอันเป็นบาทของวิปัสนาดุจสันมีดและคมมีดที่ไม่อาจแยกกันได้เพื่อตัดอาสวะทั้งมวล ดังนั้นเมื่อมีงานบุญคราวใดควรแนะนำบุญใหญ่ที่ไม่ต้องลงทุนมากนี้ เพราะเมื่อเขาได้ปฏิบัติแล้วก็จะกลายเป็นอุบาสก อุบาสิกาที่มีคุณภาพไม่คลอนแคลนต่อศรัทธาเหมาะแก่การสั่งสอนสืบไป
Attachments
ขายบุญ.jpeg
ขายบุญ.jpeg (112.43 KiB) Viewed 78 times
ขายบุญ.jpeg
ขายบุญ.jpeg (112.43 KiB) Viewed 78 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Tags:

Post Reply