โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาวอนาลโย

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน