หลวงปู่ทา จารุธัมโม พระอริยเจ้าผู้มีธรรมงามพร้อม

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน