กรรมเป็นเผ่าพันธุ์

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

กรรมเป็นเผ่าพันธุ์

Post by xenom »

สัตว์น้อยใหญ่ท่องเที่ยวไปด้วยผลกรรมของตน การกล่าวนี้มิได้กล่าวเพื่อให้ทอดธุระหมดอาลัยไม่กระทำสิ่งใด แต่กล่าวเพื่อให้ระวังต่อกรรมชั่วต่างๆ เหมือนผู้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ครั้นหมดบุญแล้วก็เคลื่อนสู่ภูมิตามแต่ผลที่สั่งสมไว้ หากบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกรรมดีอาจยังผลให้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์บ้าง คหบดีบ้าง แต่ถ้าหมดบุญและกรรมชั่วให้ผลอาจถือกำเนิดในภูมิที่ต่ำลงไปแม้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังผลให้ได้รับความลำบากทั้งทางกายและใจ ทั้งนี้บุตรหลานของเขาก็เช่นกันบังเกิดมาด้วยมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันอย่างหนึ่ง และมีบุญที่จะเสวยสมบัตินั้นด้วยอย่างหนึ่งหาไม่แล้วเขาก็ไม่สามารถรับผลจากอำนาจหรือทรัพย์เหล่านั้นได้เลย นี้กล่าวในแง่ของความสุขแต่เมื่อกล่าวในแง่ความทุกข์เหมือนบุคคลผู้มีกรรมที่ต้องประสบ ทายาทที่สืบทอดกันมาก็มักมีกรรมที่เนื่องกันด้วยเช่นกัน หาไม่แล้วก็มักมีเหตุให้ไม่ต้องรับผลกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นเสมอ อย่างเช่นผู้เป็นบิดาทำกรรมที่จะมีผลให้ต้องตายด้วยโจร แม้นถ้าบุตรของเขาที่อยู่ด้วยในช่วงนั้นถ้ามีกรรมที่ต้องชดใช้อย่างเดียวกันก็ต้องประสบด้วยกรรมของตนนั่นเอง หาปรสบเพราะกรรมของบิดาไม่ ด้วยเหตุนี้บุคคลย่อมประสบกับกรรมของตนหาเป็นกรรมของผู้อื่นส่งผลไม่ แต่คำกล่าวที่ว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั้น เป็นการกล่าวในแง่ว่า กรรมชักจูงผู้มีกรรมเกี่ยวเนื่องกันให้ได้ประสบร่วมกันเสมอ
Attachments
หยดน้ำบนยอดหญ้า.jpeg
หยดน้ำบนยอดหญ้า.jpeg (18.17 KiB) Viewed 710 times