ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

Post by Quantum » Sat Sep 01, 2018 5:29 pm

หลักที่หยั่งลงเพื่อความมั่นคงแห่งสงฆ์ เพื่อยังศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิด เพื่อทำศรัทธาที่เกิดแล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไปมีสองหลักรวมกับผลอีกหนึ่งจึงกลายเป็นสาม ทั้งหมดเป็นกิจในศาสนานี้อย่างแท้จริงที่องค์สมเด็จพระภควันต์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจน
ประการแรกคือปริยัติ การเรียนข้อวัตรปฏิบัติ ทั้งธรรมและวินัยเพื่อป้องกันตัวจากเหล่ามิจฉาทิฏฐิและอบายถือเป็นกิจประการแรกของภิกษุ การสัก เสก เลข ยัน หาใช่กิจไม่ แต่ถ้าทำเพื่อยังศาสนกิจให้สำเร็จยังพออนุโลม แต่ในบางแห่งมีการเปิดโอกาสให้นายทุนเข้ามาหาผลประโยชน์จากวัดในด้านวัตถุมงคลอย่างชัดเจน หรือการทำเพื่อนำประโยชน์เข้าตัวซึ่งเต็มไปด้วยความโลก อย่างนี้หาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยมีแต่ลวงโลกลวงตนเมื่อดับสังขารไปเป็นอันหวังได้อย่างเดียว ในยุคก่อนนั้นปริยัติคือการเรียนธรรมวินัยรวมถึงคัมภีร์ต่างๆ เพื่อสาธยายและสั่งสอนเหล่าคฤหัส ซึ่งในส่วนที่สองเรียนตามความชอบและกำลังปัญญาของตน แต่ควรเรียนในส่วนแรกด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้แล้วนั่นเอง ปริยัตินี้เปรียบเสมือนแผนที่ให้รู้ว่าควรดำเนินไปอย่างไรไม่ให้มีโทษถูกธรรมถูกวินัย ธรรมดานายเรือใช้ดวงดาวและเข็มทิศในการกำหนดเส้นทางไปยังจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ ภิกษุผู้บวชใหม่ ยังไม่สามารถรักษาตนให้อยู่รอดก็เช่นกันพึงศึกษาข้อห้าม ข้อควรละ และข้อปฏิบัติให้มั่นเหมาะ ดังจะเห็นได้ในปัจจุบัน พระบางส่วนบวชเมื่อแก่หรือว่ายากสอนยากไม่ใส่ใจศึกษาปฏิบัติผิดเป็นที่ครหาของผู้คน และอีกบางส่วนไม่ใส่ใจศึกษาจากครูบาอาจารย์ทำสิ่งต่างๆ ตามความเห็นของตนซึ่งมักเจือด้วยกิเลสอันโสมมไม่ยังศรัทธาใหม่ให้เกิด ทั้งยังศรัทธาที่มีให้ตกไป

ประการที่สองปฏิบัติ ข้อนี้สำคัญมากการเรียนด้านปฏิบัติในอดีตนั้นเรียบง่าย แล้วมุ่งสู่ป่าหรือสถานที่สัปปายะด้วยคน สถานที่ บิณฑบาต แล้วปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ละทิฏฐิ รักษาศรัทธากับปัญญาให้สมดุล แต่บางครั้งกลับเป็นว่าทำผิดทางคือเพิ่มการยึดมั่นถือมั่นจนแนบแน่นมากขึ้น สุดท้ายก็ล้มไม่เป็นท่า ดังนั้นสิ่งสำคัญคือลดมานะทิฏฐิ ถอดถอนความเป็นตัวกูของกู พูดนั้นแสนง่ายแต่ปฏิบัติยากแสนยาก ผู้ที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพึงระลึกไว้เสมอว่าการสั่งสมสตินับกันที่เสียววินาที ซึ่งความฟุ้งซ่านก็มีได้ในเสียววินาทีเช่นกันรวมถึงมรรคผลด้วยนั่นเอง

ปฏิเวธ สิ่งนี้เป็นผลจากกิจทั้งสองประการข้างต้น เป็นความงอกงาม ธรรมดาการเจียระไนเพชรแต่ละเม็ดนั้นแสนยาก การบรรลุก็เช่นกัน เริ่มตั้งแต่วางแผนศึกษาว่าจะเจียได้เหลี่ยมไหนบ้างแล้วนำตัวเลือกที่ดีที่สุดมาทำการเจียด้วยช่างมืออาชีพจนสำเร็จเป็นเพชรยอดมงกุฎที่ทุกคนต่างปราถนาด้วยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น อริยะบุคคลผู้เสร็จกิจแล้วก็เปรียบได้ด้วยอาการที่หาได้ยากฉะนั้น
Attachments
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ.png
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ.png (323.5 KiB) Viewed 66 times
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ.png
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ.png (323.5 KiB) Viewed 66 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Post Reply