ผู้ที่ว่ายากที่สุดคือตน

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 19
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ผู้ที่ว่ายากที่สุดคือตน

Unread post by น้ำชาบูด » Sun Jun 17, 2018 1:11 am

สัตว์ผู้มีปัญญาทราม มักเพ่งโทษผู้อื่น ในขณะที่ความผิดของตนแม้ใหญ่หลวงกลับเล็กดั่งเส้นผมข้อนี้แสดงถึงความที่ตนมีจิตใจคับแคบ มนุษย์ผู้มีใจสูงทั้งหลายมักมีอุบายสอนตนเองอย่างแยบคาย และเมื่อสั่งสอนตนแล้วเขาก็ไม่ย่อหยอนในเหตุนั้นๆ ปุถุชนผู้ไม่มีตามักคิดเข้าข้างตนเองและคนใกล้ชิดเสมอด้วยการหลอกตัวหลอกตนทำตามกิเลสโดยไม่รู้ตัว เหมือนคนที่รู้ว่าตนเองปัญญาเบา ย่อมแก้ได้โดยง่าย เหตุเชื่อฟังคำอาจารย์ผู้มีอุบาย ผ่านมาก่อนแล้วมักใช้สิ่งที่รู้ช่วยแก้ทาง แต่ว่าคนดีมักมีอุบายให้ตนทำความดีเหมือนที่คนชั่วก็ย่อมมีอุบายเช่นนั้นเหมือนกัน เพียงแต่เป็นไปเพื่อความล่มจมของตน เพราะเขามักมีเหตุผลโง่ๆ เอาไว้ฆ่าตนเองและคนใกล้ชิดเสมอ ด้วยเหตุที่กิเลสมีความซับซ้อนสั่งสมมานับภพไม่ถ้วน ดังนั้นการจะสั่งสอนตนหรือปฏิบัติตามคำครูจึงเป็นการยาก เหมือนแยกเม็ดทรายที่ต้องการออกจากทรายทั่วไปแต่ในเมื่อเราต้องการ ย่อมแสดงให้เห็นว่ามันมีข้อแตกต่างจากของทั่วไปที่สามารถแยกแยะได้ ดังนั้นของท่านจงใช้ปัญญาเพื่อสอนตนด้วยความเพียรเถิด


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply