ของกู

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 19
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

ของกู

Unread post by น้ำชาบูด » Sun Jun 17, 2018 2:09 am

การจะบรรลุธรรมอย่างต่ำที่สามารถปิดทางอบายได้นั้นคือ โสดาบัน ซึ่งต้องละสังโยชน์ 3 ข้อจากทั้งหมด หนึ่งในนั้นคือ สักกายทิฏฐิ การเห็นว่าตัวของเราด้วยความยึดมั่นอันเกิดจากความหลง ถ้าลองพิจารณาว่าร่างนี้เกิดจากการรวมกันของธาตุ 4 มีดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อพิจาณาว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และคงอยู่ได้ไม่นาน ให้เกิดความเบื่อหน่าย ผู้มีปัญญาย่อมมีอุบายอันแยบคายในการสอนตน พากเพียรทำบ่อยๆ จนคล่องตัว เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในกายนี้แล้ว กายของผู้อื่นก็เช่นกัน เพราะบุคคลย่อมรักตัวเองที่สุด แต่เมื่อใดที่พิจารณาตกว่ากายนี้ไม่น่าพิศมัย เมื่อนั้นร่างกายของผู้อื่นก็เช่นกัน


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply