จบที่ใจ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

จบที่ใจ

Post by Quantum » Sat Sep 08, 2018 5:15 pm

อายตนะภายนอกมี รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ กระทบเข้ากับอายตนะภายในคือประสาทสัมผัสมีตาเป็นต้นจากนั้นส่งเข้าประมวลผลว่าเห็น ได้ยิน สัมผัส คือรู้อยู่ว่ามีการกระทบกันขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดจวบจนเข้าไปเทียบเคียงกับสัญญาเก่าตีความก่อนแล้วถึงเข้าใจในสิ่งนั้นและตอบสนองเป็นเวทนามีสุขทุกข์และอุเบกขาเป็นกิเลสว่าชอบหรือไม่ชอบในที่สุด ทั้งหมดทั้งมวลนี้เสร็จสรรพในเสี้ยววินาที กล่าวคือจิตรับรู้และตอบสนองเท่านั้นเอง จากนั้นจิตมักชักจูงให้ทำสิ่งต่างๆ เพื่อจะได้พบเจอในอารมณ์ที่ชอบใจและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเอง หากจิตใจไม่ตั้งอยู่ในธรรมเผลอสติทำกรรมชั่วเข้าแล้ว มักได้รับผลตอบแทนอย่างเผ็ดร้อนในภายหลัง สิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มด้วยการกระทบกับปัจจัยภายนอกก็จริง แต่ว่าการตัดสินใจต่างๆ ล้วนส่งมาจากภายใน อันเป็นการเลือกระหว่างชอบใจหรือชอบธรรม ซึ่งผลที่ตามมาย่อมผันแปรจากการเลือกนั้น ถ้าบุคคลมีจิตใจเข้มแข็งกรรมชั่วทุกประการย่อมจบอยู่เพียงภายในมิอาจเล็ดลอดออกมาสู่ภายนอกได้เลย ด้วยเหตุที่เริ่มที่ใจ จึงควรระงับที่ใจถึงจะดับได้สนิท สิ้นเชื้อ ไม่เหลือเยื่อใย
Attachments
ทางเลือก เลือกทาง.jpeg
ทางเลือก เลือกทาง.jpeg (63.83 KiB) Viewed 2 times
ทางเลือก เลือกทาง.jpeg
ทางเลือก เลือกทาง.jpeg (63.83 KiB) Viewed 2 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Post Reply